Information

För att förstå vad vi menar med en Diplomerad Samtalsterapeut måste vi först och främst skilja den från leg. psykoterapeut som legitimeras av socialstyrelsen för att på ett godkänt och kontrollerat sätt arbeta med sjukvårdande inslag inom hälso- o sjukvården. En Diplomerad Samtalsterapeut arbetar vanligtvis utanför sjukvårdens arbetsfält.

Medan leg. psykoterapeut ofta arbetar med människor som lider av olika problem som kan diagnosticeras med psykiatriska diagnoser, arbetar samtalsterapeuten i huvudsak med människor med livsproblem som vanligtvis inte har nått en sådan nivå som lett till en av sjukvården ställd psykiatrisk diagnos.

Det är en etisk skyldighet för samtalsterapeuten att även efter examen ha regelbunden handledning på sitt klientarbete från en godkänd handledare.

Behovet av samtalsterapeuter

I framtidsstudien ”The face of 2010: A Delphi poll on the future of psychotherapy.” av John C.; Hedges, Melissa; Prochaska, James O. publicerad i den inflytelserika tidsskriften Professional Psychology: Research and Practice, Vol 33(3), Jun 2002, 316-322. beskriver 62 experter sin syn på framtidens behov av psykologiskt förändringsarbete så att det, förutom leg. psykoterapeuter, även kommer att finnas ett påtagligt behov av terapeuter med en kortare utbildning – exempelvis 2 år. Det är dessa terapeuter som vi avser med begreppet Diplomerade Samtalsterapeuter.

Detta är en 2-årig utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut. Utbildningen är integrerad i vår Grundutbildning och följer samma kursdagar och ämnesområden.

Till skillnad från Grundutbildningen finns här löpande kunskapskontroller i form av tentamensfrågor från varje kurstillfälle/ämne. Eleven skickar in sina frågor och får feedback på svaren. Under sista terminen skall varje elev också göra en uppsats. Under utbildningens gång skall man också ta minst 15 timmars handledning.

Kurslitteratur är främst på svenska samt kompendier från kursledningen.

Vi riktar oss till personer som har yrken där de kan använda sig av sina kunskaper. Det kan handla om många olika arbeten: socialtjänstemän, lärare, behandlingsassistenter, organisationskonsulter, HR personal, friskvårdare, dietister, mentalskötare, präster, poliser med flera.

Utbildningarnas mål är att inhämta kunskaper och erfarenheter i transaktionsanalys och närliggande områden i sådan utsträckning att man i sitt arbete som samtalsterapeut skall kunna använda teori och metod på ett professionellt sätt utifrån den kunskapsnivå man för tillfället befinner sig på. Hit hör kompetens i diagnostik och problemdefinitioner, målbeskrivning och kontrakt, förändringsplaner för att nå uppsatta mål, praktisk tillämpning, samt förmåga att reflektera över processer och dess effekter.

Målet är också att ge deltagaren en fördjupning i närliggande kunskapsområden.

Utbildningen är upplagd på totalt 16 tillfällen om 2 dagar – 8 per år (16 dagar).
 256 tim./år.

Förkunsakskraven är att Du skall genomgått en 2-dagars grundkurs (101) i TA.

Kursledare är Eleonore Lind, Sigvard Persson och Berit Fahlén. Kostnad för de som börjar utbildningen 2023 är 17 600: -/termin + moms. Kursavgiften är stabil och höjs inte under kurstiden. Kostnad för litteratur tillkommer.

Antagning sker löpande. Man kan börja utbildningen när som helst, gå två år, och har sedan genomgått hela utbildningsprogrammet.

Kunskapskontroller sker efter varje kurstillfälle. Under sista terminen skall varje kandidat också skriva en kortare uppsats.

Kursorten är SITAs lokaler på Prästgårdsängen 5, 412 71 Göteborg.

Kursinnehållet följer preliminärt det nedanstående, men kan komma att justeras i detaljer. Varje punkt representerar ett tvådagars kurstillfälle.

1. TA:s grundläggande filosofi o etik, lagar, kontrakt och TA:s utveckling. Existentiella positioner.
2. Personlighetsteori o kommunikationsteori (jagtillstånd och transaktioner)
3. Livsstrategier (spelanalys, racketanalys, emotioner)
4. Livsmanuskript
5. Uppmärksamhetsstruktur social tidsstrukturering
6. Katexisskolan, Schiff
7. Organisations och gruppteorier
8. Nybeslutsskolan
9. Missbruk
10. Relationell/integrativ/co-creative
11. TA:s utvecklingspsykologi. Psykodynamisk utvecklingspsykologi.
12. Personlighetsadaptationer. Diagnostisering.
13. Depressioner, ångest o fobier
14. Svåra personlighetsstörningar och Neuropsykiatriska funktionshinder.
15. Kropp o TA.
16. Examinationer och Avslutningar

Datum för utbildningen kommer snart!

Planerade kursdagar

Datum Lärare Plats